Programma 2019 - 2020

Rouw en trauma vanuit de oplossingsgerichte narratieve therapie

8 en 22 november 2019 

Wat? Strikt gesproken zijn Narratieve Therapie en Oplossingsgerichte Therapie verschillende benaderingen, met verschillende achtergronden en verschillende gesprekstechnieken. Wat ze verbindt en compatibel maakt, is het uitgangspunt dat de cliënt alles al heeft wat nodig is om te veranderen, dat de cliënt dus ook de expert is van zijn/haar eigen leven, en dat verandering niet ontstaat vanuit een focus op het probleem, maar vanuit een focus op de ‘oplossing’ of de gewenste uitkomst. De gesprekken hebben dan ook vaak een hoopgevend en autonomiebevorderend karakter. Als jij denkt dat jouw cliënten baat kunnen hebben bij hoop en autonomie, dan is deze masterclass iets voor jou. 

 

Programma: Op de eerste dag maken we kennis met het model, de theoretische achtergronden en de onderliggende aannames over mensen, communicatie en veranderingsprocessen; we gaan vervolgens met gerichte oefeningen ervaren hoe het is om vanuit dit gedachtengoed te werken. 
Op de tweede dag kijken we hoe deze ideeën je werk rond rouw en trauma kunnen informeren. We gaan opnieuw actief oefenen: zwemmen leer je niet op het droge. 

 

Hans van Laake is een psycholoog/psychotherapeut met 30 jaar ervaring, opgedaan in jaren van crisisinterventie, werk met mensen met chronische psychiatrische problematiek, werk met gedetineerden en kortdurend werk binnen een CGG. Naast de literatuur vindt hij inspiratie bij Johan van de Putte voor het narratief werken en Elliot Connie voor de oplossingsgerichte benadering.  

>  top


Workshop ACT en rouw  

31 januari 2020 

 

Wat?  Acceptance & Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die volledig stoelt op een wetenschappelijk theorie  - Relational Frame Theory (RFT) - en een onderliggende filosofie - functioneel contextualisme (A-Tjak, 2015).

 

Een van de basisaannames binnen ACT is dat (psychisch) lijden een fundamenteel onderdeel is van de menselijke aard. Het doel van ACT kan je samenvatten als één grote zoektocht inzake omgaan met dit gegeven en toch het leven zinvol in te kleuren – dit alles gebaseerd op goed onderzochte interventies. Waar RFT duiding geeft over hoe menselijk lijden tot stand komt, is ACT een therapiemodel om gedrag te veranderen om zo anders met dit lijden om te gaan.

 

Wanneer we geconfronteerd worden met trauma of met verlies, kunnen we overspoeld worden door intense emoties, moeilijk te dragen herinneringen, (zelf)beschuldigingen, verlies van hoop voor de toekomst …  Dit is menselijk. De manier waarop we hiermee omgaan, kan ons leven nog meer belasten en ook dit is menselijk … Soms hebben we de indruk dat we niet meer leven, doch overleven. De inzichten van RFT en de benaderingen binnen ACT kunnen ervoor zorgen dat men terug begint te leven, na dergelijke gebeurtenissen.

 

Programma: Tijdens deze workshop zal je kennismaken met ACT en welke rol dit model kan innemen wanneer je te maken krijgt met trauma en verlies.

 

Leerdoelen:

 • Algemene kader van ACT leren kennen
 • ACT-casus-conceptualisaties toepassen bij rouw en verlies
 • Vanuit ACT-casus-conceptualisaties komen tot interventies

 

Joris Corthouts is psycholoog en gedragstherapeut. Hij werkt binnen het Psychiatrisch Centrum St Hiëronymus (St Niklaas) met personen die een psychosegevoeligheid hebben. Daarnaast geeft hij – als Peer Reviewed ACT trainer (ACBS) - trainingen en supervisie rond ACT en RFT.

>  top


Hechting en rouw

20 maart 2020

 

Wanneer kinderen, jongeren en/of gezinnen geconfronteerd worden met rouw, dan gaan ze door een emotioneel intense periode. Reikt het kind uit naar ouders of zorgfiguren voor steun en troost in deze tijden van emotionele nood? Wanneer kinderen doorheen hun opgroeien vertrouwen hebben opgebouwd dat hun ouders beschikbaar zijn voor zorg, zullen ze makkelijker steun en troost zoeken in tijden van emotionele nood. Jongeren die meer vertrouwen hebben in zorg, zijn beter beschermd tegen de negatieve invloeden van emotionele stress en verlieservaringen, en lopen minder risico op het ontwikkelen van psychopathologie. Onderzoek suggereert dat herstel van vertrouwensbreuken in zorg een belangrijke focus van therapie zou kunnen zijn.

 

Onderzoek naar Attachment Based Family Therapy (ABFT), een evidence-based  behandelprogramma voor depressieve en suïcidale jongeren, ondersteunt dat idee. Tijdens ABFT wordt tegelijkertijd met de jongere en de ouders gewerkt. Jongeren worden gestimuleerd om hun vertrouwensbreuken, zorgnoden en kwetsbare emoties te delen, ouders worden gestimuleerd om hier sensitief en responsief op te reageren. Dit is een corrigerende leerervaring, waardoor gehechtheidsontwikkeling opnieuw gestimuleerd wordt en waardoor jongeren opnieuw leren uitreiken voor zorg en steun bij emotionele stress, verlieservaringen of een rouwproces.

 

 Programma

 • Voormiddag: ervaringsoefeningen rond 'gehechtheidstaal, -emoties, -thema’s' + theoretisch kader 
 • Namiddag: introductie in het Attachment-Based Family Therapy (ABFT) model, met tijd en ruimte voor vragen & reflectie over toepassing ABFT-strategieën bij rouwtherapie

 

Dr. Tara Santens is orthopedagoog en opgeleid tot erkend ABFT-therapeut, -opleider en –supervisor aan Drexel University (Philadelphia; USA). In 2018 promoveerde ze aan de KU Leuven op onderzoek naar de implementatie van ABFT in de context van de Vlaamse Bijzondere Jeugdzorg. Momenteel werkt ze binnen UPC Z.org KU Leuven op de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrische behandelafdeling voor tieners waar ze ABFT aanbiedt aan gezinnen. Daarnaast is ze als coördinator, opleider en supervisor verbonden aan het ABFT Belgium trainingscentrum van de KU Leuven.

 

>  top


Eenzaamheid en rouw: eenzaamheid begrijpen en hanteren

15 mei 2020

 

Bij rouw en verlies komt eenzaamheid vaak naar voor als een belangrijk thema. Eenzaamheid kan pijn doen: het gemis, het gevoel er alleen voor te staan, emotionele leegte, verlangen naar steun die er niet is ... Eenzaamheid is een complex fenomeen. Eenzaamheid begrijpen is een voorwaarde om er als hulpverlener of begeleider accuraat op in te spelen.

 

In deze masterclass staan we stil bij volgende aspecten van eenzaamheid:

 • Omschrijving, oorsprong en soorten eenzaamheid
 • Enkele verrassende kerngedachten over ‘eenzaamheid’ en ‘alleen-zijn’
 • Klassieke oplossingsrichtingen en hun grenzen
 • Aanknopingspunten voor begeleiding en ondersteuning:
  • Er vrijuit over praten
  • De innerlijke reacties op eenzaamheid verkennen (van ‘inhoud’ naar ‘houding’)
  • Eenzaamheid en ‘the window of tolerance’
  • Contact herstellen op 3 niveaus: met jezelf, met de ander, met het grotere geheel
  • Ankers in jezelf ontwikkelen
  • Eenzaamheid ontmoeten en in de ogen kijken
  • Zelfzorg en vriendelijkheid naar jezelf ontwikkelen

 

De dag wordt opgebouwd met afwisseling tussen theoretische inzichten, eigen ervaringen met eenzaamheid en verkenning van hulpverlenende tussenkomsten. We werken met verschillende werkvormen: ervaringsuitwisseling, meditatie, visualisatie, psycho-fysieke oefeningen, creatieve werkvormen, …

 

Sammy Vienne is sociaal-pedagoog, coach, levensloopbegeleider en trainer. Hij specialiseerde zich de afgelopen jaren in het thema ‘eenzaamheid’.
(www.parelsgewijs.be)

 

"Wees niet bang om eenzaamheid onder ogen te zien.
Het is een unieke kans om vriendschap te sluiten met jezelf."
(Tibetaanse spreuk)

>  top


Programma 2018-2019

Lichaamsgericht werken in de rouwbegeleiding
7 en 8 november  van 9.30u tot 16u

Praktische masterclass met veel lichaamsgerichte oefeningen die je als hulpverlener snel en effectief kan inzetten bij cliënten die veel last ervaren van hun fysieke reacties bij rouw en traumatisch verlies. De inzet van de kennis van het lichaam en de ingang tot het herstel van veerkracht door het lichaam is vaak nog een onontgonnen gebied in de wereld van verlies en rouw. Veelal is er bij begeleiders sprake van een handelingsverlegenheid in het toepassen van lichaamsgerichte interventies. Het verhaal van de cliënt, wordt ook verteld in gebaren, lichaamshouding, manier van spreken, gezichtsuitdrukkingen, de blik in de ogen en de bewegingen. Het lichaam is een belangrijk middel om tot zelfkennis en verandering te komen. De interventies in deze workshop kennen hun oorsprong vanuit Somatic Experiencing en het Rots en Water programma.

Harriëtte Modderman is psychosociaal therapeut en gespecialiseerd in verlies-, rouw- en traumabegeleiding met een specialisatie gericht op lichaamsgerichte interventies. Samen met haar man werkt ze in hun onderneming; ‘Minskenwurk’ (Fries voor ‘Mensenwerk’ www.minskenwurk.nl). Voor het Rots en Water instituut is ze één van de hoofdopleiders voor de driedaagse opleiding en is ze de grondlegger van de tweedaagse specialisatie Rots en Water bij psychosociaal trauma. Ze werkt met jongeren in onderwijssituaties die ernstig getraumatiseerd zijn en grote verliezen meemaken. Hiervoor ontwikkelde ze de werkmethode Lifestream coaching. Daarnaast is ze (mede)auteur van verschillende boeken en een van de eindredacteuren van Handboek rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie en het techniekenboek Ruimte voor verlies en rouw in therapie.

"Door de jaren heen besef ik steeds meer dat rouwen gaat over veerkracht en vertrouwen. Vertrouwen hervinden in mijn lichaam en vertrouwen hervinden in mezelf, in de mensen om mij heen en in het leven. Pas nadat ik de steun van de grond onder mij kon voelen, mijn ademhaling kon ervaren, mijn kracht hervond en die kon toelaten, kon ik beetje voor beetje de innerlijke steun in mijzelf ervaren."
 Werken met de ‘lege stoel’ in rouwtherapie
7 december 2018 van 9.30u tot 16u

De imaginaire dialoog wijst op de blijvende verbinding met de geliefde of hechtingsfiguur na zijn of haar overlijden. Het is ook een belangrijke exposuretechniek in de rouwbegeleiding/therapie. Immers niet alle relaties zijn positief en blijven soms een leven lang negatieve gevoelens en gedachten oproepen, het leven beheersen en hun destructieve invloed uitoefenen op vele levensdomeinen. De ‘lege stoel’ –techniek is bedoeld voor rouwenden die belast zijn met ‘unfinished business’ ten opzichte van de overledene en helpt om negatief beladen relaties te reorganiseren zodat men daar meer rust in vindt. De imaginaire dialoog heeft NIET tot doel om afscheid te nemen of de relatie ‘af te sluiten’, maar eerder een vorm van revisie van de relatie na te streven, zodat die haar pijnlijke lading verliest en eventueel opnieuw een bron van positieve gevoelens kan worden.

In deze master class exploreren we de achtergronden van de imaginaire dialoog en de blijvende verbinding met de overleden hechtingsfiguren. De ‘lege stoel’-techniek wordt in vier stappen besproken en gedemonstreerd. Enkele variaties op de techniek worden in kleine groepjes uitgeprobeerd.

Begeleiding: Johan Maes, psycho-en rouwtherapeut, coördinator postgraduaat en opleider in de rouwbegeleiding/therapie. Auteur , co-auteur en redacteur van diverse publicaties over verlies en rouw. De techniek van de lege stoel heeft hij gedetailleerd beschreven in het recent verschenen boek ‘Ruimte voor verlies en rouw in therapie’ (Claes, Maes en Modderman, 2018, Acco)


 Rouw bij WerkVerlies - ‘Het is maar werk!’
22 februari 2019 van 9.30 tot 16u

Wereldwijd is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar rouwen om verlies van werk. Hierdoor worden rouwklachten nog vaak niet als zodanig herkend, of geschaard onder de noemer depressie of stressklachten. Daar doe je mensen te kort mee, helemaal omdat er bij rouw andere interventies nodig zijn.

Tijdens deze dag deelt Janske van Eersel de belangrijkste resultaten en inzichten van haar onderzoek naar baanverlies dat ze samen met Paul Boelen en Toon Taris van de Universiteit Utrecht verricht. Ze heeft de WerkVerliesLijst ontwikkeld, zodat je deze effectief kan inzetten als screenings- of monitoringsinstrument bij (dreigend) werkverlies. In deze master class onderzoeken we de verschillen tussen rouw, depressie en angst bij werkverlies. Natuurlijk gaan we ook praktisch aan de slag en casussen bespreken, zodat je meer inzicht krijgt in de achtergronden van de WerkVerliesLijst en de impact van verlies van werk, zoals gezondheidsklachten.

De dag wordt afgesloten met het doornemen van enkele interventies, waar veel mensen baat bij kunnen hebben die vastlopen in gecompliceerde rouwklachten bij (dreigend) werkverlies.

Janske van Eersel is psycholoog en onderzoeker. Rondom rouwen en baanverlies bestaan veel aannames, maar zijn nog weinig feiten bekend. Het is haar missie om wetenschap en praktijk op dit vlak te verbinden, zodat mensen die geconfronteerd worden met werkverlies de erkenning en ondersteuning krijgen die nodig is en ze niet onnodig lang met (gecompliceerde) rouwklachten blijven rondlopen.
 Verlies in Beeld: Werken met duplo-poppetjes in rouwbegeleiding
15 en 16 mei 2019 telkens van 9.30u tot 16u

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing, het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd. Het basismateriaal van Verlies in beeld zit in een stevig kunststof koffertje met opdruk (niet inbegrepen bij de training, wel afzonderlijk verkrijgbaar).

Tijdens de training krijg je korte theoretische informatie maar leer je vooral werken met het materiaal via demonstratie, uitleg en praktische oefeningen waarbij je elkaar begeleidt.

Thema’s die aan de orde komen

 • De basis van het gebruik van duplo-materiaal bij begeleiding en therapie
 • Verlies in het systeem in beeld brengen
 • Werken met schatten en schades
 • Verliestrauma en splitsing van de ziel
 • Werken met overlevingsdelen
 • Parentificatie
 • Psycho-educatie met behulp van duplo

Begeleiding: Petra De Vreede (NL), therapeute, trainer, supervisor. Petra heeft diverse opleidingen gevolgd in coaching, rouwbegeleiding, traumatraining en systemisch werken.